TamilNetMRE exhibition held in Varothiya Nagar Bharathi Vidiyalayam