TamilNet(L-R ) Parliamentarians Mr.R.Sampanthan,Mr.K.Thurairatnasingham, Mr.Jayantha Wijesekara, Mr.M.K.Sivajilingam