TamilNetS.M. Gopalratnam (03.10.1930 - 15.11.2017)